Te veel werk of een te hoge tijdsdruk zijn ‘klassieke’ situaties die werkprestaties negatief kunnen beïnvloeden. Naast ‘autonomie’ worden deze aspecten vaak genoemd in de literatuur. Het gaat hier bij uitstek om subjectieve waarderingen: wanneer is er ‘te veel’ werk? De één kan het nog makkelijk aan, terwijl het voor de ander te veel kan zijn. In de enquête is niet geprobeerd het te objectiveren. In de vraag naar welke situaties een negatief effect hebben, staan de begrippen zonder toelichting genoemd en interpreteert een ieder het dus op zijn eigen manier. De percentages geven dus vooral informatie over het relatieve belang van het ene aspect ten opzichte van het andere.

 

Hoge tijdsdruk

Een kwart van de hoogsensitieve mensen ervaart een hoge tijdsdruk als onwerkbaar. Een taak snel moeten afronden levert veel mensen stress op. Zeker als je er naar je gevoel te weinig tijd voor hebt. De ervaren tijdsdruk is afhankelijk van de normen die je stelt aan je werk. Als je hoge eisen stelt aan jezelf, vergroot dit de druk nog meer. Driekwart van de HSP geeft aan perfectionist te zijn. Bij een zeer groot deel daarvan (84%) zit die eigenschap hen soms in de weg. In dat opzicht zou je wellicht meer ‘last’ verwachten van een hoge tijdsdruk. Slechts een kwart vindt het onwerkbaar, terwijl de helft ‘betekenisloos werk’ onwerkbaar vindt. Elf procent heeft helemaal geen last van hoge tijdsdruk.

Te weinig werk

Het is opvallend dat ‘te weinig werk’ veel vaker door hoogsensitieve mensen als onwerkbaar wordt ervaren dan ‘te veel werk’. Van de ondervraagde HSP vindt 33% te weinig werk onwerkbaar en slechts 20% te veel werk.

Het beeld dat mensen het fijn vinden om zonder veel inspanning, met weinig te doen op het werk, makkelijk hun geld verdienen, klopt niet voor hoogsensitieve mensen. Slechts 12% geeft aan geen last te hebben van weinig werk te doen hebben. Dat is even vaak als het aantal mensen dat zegt geen probleem te hebben met te veel werk.

Van de hoogbegaafde HSP vindt zelfs 40% te weinig werk onwerkbaar. Liever iets te hard moeten werken dan het gevoel hebben dat je ‘de dag moet doorkomen’. Wellicht hangt dit samen met de behoefte aan betekenisvol werk. Als je niets te doen hebt, kan je ook geen bijdrage leveren. Die meerwaarde leveren is voor hoogbegaafde HSP nog meer van belang (zie dit blog). Begrijpelijk dat zij dan ook meer lijden onder te weinig werk.

Talenten inzetten

Verveling, niet genoeg te doen hebben of tijd moet ‘stuk slaan’ zijn belangrijke oorzaken voor het ontstaan van een bore-out. Bij het tegenovergestelde – een burn-out –  ontstaan klachten door een scheve balans van te veel werk en te weinig ontspanning. Bij een bore-out treden soms dezelfde klachten op, maar dan omdat stress ontstaat door te weinig inspanning of uitdaging.

Uit de enquête blijkt dat ‘talenten inzetten’ voor veel HSP belangrijk is in hun werk. 50% vindt dat van belang om goed te kunnen presteren. Voor 48% is het zelfs noodzakelijk. Daarmee staat het op de vierde plek van belangrijke werkomstandigheden. Als er te weinig werk is, kunnen de talenten niet (voldoende) ingezet worden en kennelijk is dat voor hoogsensitieve personen een moeilijke situatie om goed te blijven functioneren.

 

Complexiteit van het werk

Als talenten inzetten zo belangrijk is voor hoogsensitieve mensen, hoe kijken ze dan naar de complexiteit van het werk? Routinematig werk is niet direct verenigbaar met ‘talenten inzetten’, maar aan de andere kant kunnen moeilijke taken juist weer veel stress oproepen, zeker in combinatie met perfectionisme.

Complex werk is voor het merendeel van de HSP geen issue. De helft (53%) zegt namelijk geen last te ervaren van complex werk. Voor slechts 4% is complex werk onwerkbaar, en daarmee scoort het onderaan de lijst onwerkbare omstandigheden. Dit is opvallend.

De moeilijkheid van het werk is voor hoogsensitieve mensen dus geen aspect dat de prestaties negatief beïnvloed. Routinematig werk blijkt veel vaker belastend. Daar heeft 66% problemen mee, waarvan 41% er last van heeft en 25% het zelfs onwerkbaar vindt.

Emotioneel

De emotionele, fysieke of mentale zwaarte van een functie is ook van belang om het werk vol te kunnen houden. Emotioneel zwaar werk wordt het vaakst als last genoemd (78% last, waarvan 24% onwerkbaar). Mentaal zwaar werk wordt slechts door 12% als onwerkbaar gezien, wat overeenkomt met de lage scores op complexiteit. Overigens geeft 58% wel aan er last van te hebben. Fysiek zwaar werk wordt minder vaak als belastend ervaren (34% last, 15% onwerkbaar).

Professionaliteit

Dit was het laatste blog over hoe hoogsensitieve mensen werkomstandigheden ervaren. Uit dit blog en het blog over autonomie blijkt dat zij veel ruimte nodig hebben. Ze willen graag betekenisvol werk doen, waarbij ze hun talenten kunnen inzetten. Ze willen daarbij niet beknot worden door regels of onduidelijke instructies, maar krijgen graag de vrijheid om zelf invulling te geven aan hun werk. Daarbij schuwen ze tijdsdruk of complex werk niet. Liever dat dan routinematig werk of te weinig te doen hebben. Juist dan kwijnen ze weg.

BLOG hoogsensitiviteit en werkstress onderzoek

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest